بافتمندی سمعی و بصری و (غیر) ترجمه جنس دستوری

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

 ترجمه تخصصی این مقاله با هدف مطالعه و بررسی چگونگی singulars فرد 3 (زن / مرد) که صریح و روشن در جنس خود انگلیسی، صریح و روشن در ترجمه از یک فیلم ساخته شده است. در زبان فارسی تنها یک ضمیر فرد 3 است که صریح و روشن در جنس آن وجود ندارد. متون در فیلم ها بیشتر مفهومسازی از فیلم داشته محتویات سمعی و بصری. این بافتمندی سمعی و بصری ممکن است به روشن متنی نسبتا کم جنسیت در ترجمه جمله ضمایر منجر شود.

 

یکی از عوامل که باعث می شود بخش عمده ای از احکام یک متن انسجام است. متن گفته می شود منسجم اگر آن آویزان با هم لغوی (ماندی، 2001) و اگر آن را دارای روابط منسجم (ملانظر، 2006). هالیدی و حسن (1976) سه نوع از پیش فرض است که بخش عمده ای از احکام یک کل واحد طبقه بندی کرده اند. این جایگزینی، حذف، و مرجع می باشد. مرجع به پرسنل، صفت اشاره، و comparatives تقسیم شده است. نخست مورد علاقه به موضوع مورد مطالعه پرسنل و در میان آنها کسانی استفاده می شود که برای اشاره به فرد 3 موارد منحصر به فرد است که می تواند جنس مرجع نشان هستند.

انگلیسی سوم شخص مفرد ضمایر صریح و روشن در جنسیت خود هستند. به عنوان مثال، 'او' اشاره به یک مرجع مرد و 'او' به یک مرجع زن مربوط می شود. این صراحت است که گاهی اوقات به درک یک متن بسیار حیاتی است. فرض کنید این متن:

جک و مری از سال سه ماه پیش درگیر شده است، اما به نظر می رسد که او او را دوست ندارد بسیار.

بخش دوم از جمله به طور کامل مبهم اگر جنس ضمیر بود صریح و روشن نیست.

در سوم شخص مفرد فارسی در جنس آن مشخص نیست. بنابراین، روشن است در موارد که ممکن است به ابهام منجر استفاده می شود. این توضیح است که معمولا با استفاده از ترکیبی از یک نمایشی و یا یک مقاله و کلمات مانند "دختر"، "مرد"، "بانوی ساخته شده است. به عنوان مثال، ترجمه تماس از ترجمه فارسی از جمله فوق ممکن است یک جمله مثل این:

جک و مری از سال سه ماه پیش درگیر شده است، اما به نظر میرسد که دختر پسر دوست نه بسیار.

مگر در مواردی که توضیحات مثل این ساخته شده است که معنای روشن نیست و گیرنده از متن آن را درک کنند. بنابراین، در ترجمه از یک زبان را با صراحت جنسیتی در ضمایر، مانند انگلیسی، به یک زبان با صراحت، مترجم باید ابهامات ممکن است که ممکن است در متن ترجمه شده بوجود می آیند در نظر بگیرند.

در مبادلات زندگی واقعی، با این حال، توضیحات ممکن است به علت با زمینه بالا از ارتباطات مورد نیاز است. به عنوان مثال، در مورد حکم مذکور، یک اشاره صرف به جک و یا مری - زمانی که ارز در یک حزب که در آن جک و مریم هم وجود دارند ساخته شده است - ممکن است به منظور ایجاد گیرنده درک پیام به اندازه کافی. این بافتمندی نیز ممکن است در حال حاضر در برخی از موارد دیگر باشد. که یکی از آنها متون سمعی و بصری است.

فیلم را می توان مورد مطالعه قرار چند بعدی. با این حال، اوکانل (2007) متوجه شده است که سرعت بالا از پیشرفت در غبار تکنولوژی دانشمندان ترجمه صفحه نمایش از جنبه های زبانی، فرهنگی، تجاری، سیاسی و آموزشی از این نوع ترجمه منحرف نشود.

متون سمعی و بصری اغلب بسیار مفهومسازی و به عنوان یک نتیجه روشن جنسیتی در ضمایر ممکن است لازم نیست به نظر می رسد. فیلم را می توان گفت که یکی از نوع شناخته شده ترین متون سمعی و بصری. فیلم بسیار مفهومسازی و می تواند مورد مطالعه قرار برای دیدن اینکه آیا یا نه این بافتمندی منجر به درجه نسبتا پایین تر از روشن جنسیت.

نگاهی بر ادبیات

زبانی، هر قطعه از متن است با آنچه که از همکاری متنی به نام (جشن میلاد عیسی مسیح، 1985) احاطه شده است. شرکت متن به عنوان اطراف زبانی از متون تعریف شده و از متن است که به عنوان شرایط موقعیتی از متن تعریف شده نیست. هر دو شرکت متن و زمینه در درک یک متن بسیار مهم است. با این حال، گاهی اوقات زمینه بسیار غنی است که ضعف همکاری متن روند درک متن مانع است. از غنی سازی همکاری: به عبارت دیگر، از بافتمندی غنی موقعیتی منجر به درک بهتر، ممکن است فرستنده پیام (نویسنده متن، تهیه کننده این فیلم، ترجمه متن منبع، و غیره به عنوان مثال) آزاد متن. این یک مورد ممکن است در موضوع ترجمه متن یک فیلم سینمایی است.

خانه (2005) ترجمه به عنوان مجدد بافتمندی، اصطلاحی که او به عنوان "گرفتن یک متن خارج از قاب اصلی و متن آن و قرار دادن آن در یک مجموعه جدید از روابط و انتظارات فرهنگی مطبوع (ص 356) تعریف می کند می بیند. او معتقد است که اگر کسی است که به درک معنای یک واحد زبانی، باید روابط متقابل بین یک واحد زبانی و بافت مربوط به آن از وضعیت در نظر بگیرند. این زمینه از وضعیت به نظر می رسد آنچه را که ترجمه یک متن سمعی و بصری را به طول فرایند ترجمه. بنابراین، ترجمه یک متن سمعی و بصری بسیار مفهومسازی ممکن روشن کمتر از برخی از عناصر (مختلط) از متن مبدأ مشخص کند.

روش شناسی

ماده

انگلیسی سوم شخص مورد منحصر بفردی است که صریح و روشن در جنسیتی حاوی مواد از این مطالعه است. این موارد از متن انگلیسی اصلی یک ترافیک فیلم با عنوان و نسخه فارسی آن جمع آوری شده.

روش

اول متن انگلیسی اصلی و نسخه فارسی آن پایین نوشته شده بود. جملات حاوی سوم شخص مفرد موارد از تمام متن از هم جدا شدند. در برخی از موارد تعداد کمی از جملات قبل و پس از آن نیز به منظور دیدن اگر زمینه متنی برای آماده جمع آوری شد. سپس، سوم شخص مفرد و موارد همتایان خود برجسته و مورد مقایسه قرار گرفت. یکی از اهداف بود برای بررسی اینکه آیا یا نه در صورت عدم انتقال جنس، زمینه برای در نظر گرفته شده است.

نتایج و بحث

پس از اینکه شخص 3 انگلیسی موارد منحصر به فرد با همتایان فارسی بودند انجام شد، مشاهده شد که سوم شخص مفرد موارد را به فارسی با توجه به چهار دسته مختلف منتقل شده است.

در گروه اول به سوم شخص مفرد موارد به خنثی سوم شخص مفرد موارد فارسی منتقل شده است. دلیل این است که زمینه را برای آماده شده است و هیچ ابهامی برای مخاطبان فارسی زبان رخ می دهد.

دسته دوم شامل مواردی که در سوم شخص مفرد انگلیسی موارد را به فارسی با تصریح به جنس مورد اصلی منتقل شده است. برای مثال، هنگامی که "او" شده است را به "زن" در متن فارسی منتقل شده است. این عمدتا زمانی رخ داد که زمینه شده بود بصری و متنی برای تهیه و مرجع صریح به جنسیت است لازم بوده است به طوری که مخاطب می تواند فیلم بدون افتادن به ابهام درک.

دسته سوم شامل موارد مشابه به موارد در یکی از اولین. تفاوت در این است که در اینجا غیر از انتقال از جنس است بدون حضور هر زمینه متنی انجام می شود. این موارد به احتمال زیاد منجر به مخاطبان به ابهام. اگر متن سمعی و بصری وجود ندارد و همچنین، مخاطب قطعا به ابهام قرار می گیرند.

دسته چهارم شامل سوم شخص مفرد موارد که به طور کامل تغییر داد به فارسی منتقل شده است. سازه فارسی حاوی همتایان از این موارد در راه است که هیچ مرجع به هر سوم شخص مفرد ساخته شده است تغییر کرده است.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla