مسائل فرهنگی در ترجمه راهنمای گردشگری کتاب در ایران: مشکلات و راه حل از یک نظریه اسکوپوس چشم انداز

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

هدف از این مطالعه این است که ببینیم که آیا نادیده گرفتن و یا توجه سزاوار به ترجمه مسائل فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران نیست دلیل شکست در ارتباطات و در نتیجه، عدم کفایت برای جذب گردشگران است. این کتاب با اهداف ارتباطی تعبیه شده در آنها تا حد زیادی در دست فرهنگ به دلیل ماهیت خود و فرهنگ نیاز به یک محیط مانند ترجمه قادر به حرکت به یک محیط جدید،  ترجمه تخصصی یک جنبش میان فرهنگی است.

ترجمه در حق خود نیاز به در خدمت اهداف ارتباطی از جمله کتاب خواهد بود. این مدرک بسیار، اقدام به عنوان یک پاس، به دست آورد تنها در صورتی که هدف از متن منبع در درجه اول تعیین می شود و با همان قدرت، اثر، درخواست تجدید نظر، و دلهره را در متن هدف تکثیر. این پژوهش سعی شده است تا نشان دهد که تعیین هدف اصلی به درستی و با استفاده از روش ترجمه مناسب را می توان بهتر از دیدگاه نظریه اسکوپوس که به نمایندگی از آداب و رسوم عمل می کند در این حمل و نقل و چک ترجمه چندین بار در طول این فرایند به دست آورد. بنابراین، در یک مطالعه توصیفی، سه کتابهای راهنمای گردشگری فارسی و ترجمه انگلیسی خود را در کلمه، عبارت و سطح جمله نسبت به پیدا کردن موارد از روش های ترجمه نامناسب مورد استفاده برای مسائل فرهنگی و ارائه راه حل از دیدگاه نظریه اسکوپوس شد.

1.1 نظری سابقه و هدف: ترجمه از کتابهای راهنمای گردشگری در کشوری مثل ایران بسیار حائز اهمیت است. کتابهای راهنمای گردشگری با اهداف ارتباطی تعبیه شده در آنها تا حد زیادی در دست فرهنگ به دلیل ارتباط واضح است که ممکن است با استفاده از زبان و زبان نمی تواند وجود داشته باشد مگر آن را در بستر فرهنگ می بیند. فرهنگ خود نیاز به یک محیط مانند ترجمه به حرکت به یک محیط جدید. ترجمه، به عنوان یک عامل ارتباطات میان فرهنگی، باید مدارک خود را داشته. باید فراتر از موانع زبانی و فرهنگی حرکت و به عنوان یک پل بین زبان مبدأ و مقصد و فرهنگ (خانه، 2009) عمل می کنند.

در هر یک از ارتباطات است که تبادل ایده ها، و اطلاعات بین دو یا چند نفر معمولا حداقل یک فرستنده، پیام که منتقل شده است، و یک فرد برای آنها در نظر گرفته شده این ارسال-است گیرنده (ریچاردز، 1985) وجود دارد. از یک طرف، هر دو طرف توسط فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کنند تحت تاثیر قرار. از سوی دیگر، بسیاری از واژگان یک زبان که به منزله پیام یک مرجع فرهنگی است و در نتیجه خاص به یک جامعه بیان. معنی کلمات از لحاظ فرهنگی مشخص شده اند اغلب دشوار است به درک بدون برخی از دانش فرهنگی و مشکلات ترجمه، به خصوص زمانی که واژه ها با حوزه های فرهنگی (NIDA، 2001) در ارتباط است. بنابراین، در یک موفقیت ارتباطات میان فرهنگی یا شکست در دست ترجمه است.

برخی از مطالعات در ترجمه از کتابهای راهنمای و عناصر فرهنگی جاسازی شده در آنها انجام شده است. اما آنها به ندرت در مورد ایران یا پیشنهاد راه حل برای مشکلات فعلی بوده است. لذا مطالعه حاضر در حال رفتن به پیدا کردن موارد از روش های ترجمه نامناسب مورد استفاده برای عناصر فرهنگی و نشان می دهد راه حل از دیدگاه نظریه اسکوپوس دارد.

1.2 بیان مساله: سازمان جهانی گردشگری (WTO) آمار نشان می دهد که نسبت گردشگران داخلی به گردشگران ورودی در ایران ده به یکی! (نوبخت و پیروز، 2008) مشکل تا حدی تماس آثار به ترجمه ناکافی از کتابهای راهنمای گردشگری که با TR دلیل نابینایی به تفاوت های فرهنگی ارتباط برقرار نمی کند.

1.3 هدف از مطالعه: این مطالعه با هدف نشان دادن اثر دراماتیک از مسائل فرهنگی در فرایند ارتباطات در ترجمه کتاب راهنمای توریستی، نشان می دهد نظریه اسکوپوس عنوان پایه و اساس تضمین شده در انتخاب روش ترجمه مناسب، و راهنما را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایران ترجمه برای ترجمه متون گردشگری به اندازه کافی.

1.4 سوالات پژوهش: دو سوال اصلی در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گیرد وجود دارد:

Q1: آیا نادیده گرفتن و یا در ارتباط عدم توجه سزاوار به ترجمه مسائل فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران دلیل شکست و در نتیجه، عدم کفایت از کتابهای راهنمای برای جذب گردشگران؟

Q2: می توانید موارد از روش های ترجمه نامناسب مورد استفاده برای عناصر فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران شناسایی و حل از دیدگاه نظریه اسکوپوس؟

1.5 فرضیه های پژوهش: برای پیدا کردن پاسخ به سوالات فوق، پس فرضیه فرموله شده است:

H1: هیچ ارتباطی بین ناکافی ترجمه عناصر فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران و شکست از ارتباط و جاذبه های توریستی وجود دارد.

H2: هیچ رابطه بین نظریه اسکوپوس وجود دارد، شناسایی و حل موارد از روش های ترجمه نامناسب مورد استفاده برای عناصر فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران است.

1.6 سازمان مطالعه: مطالعه حاضر در پنج بخش شامل مقدمه سازمان؛ بررسی ادبیات مرتبط؛ روش؛ تجزیه و تحلیل روش ترجمه برای پیدا کردن آنهایی که نامناسب مورد استفاده برای عناصر فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران، بحث در مورد دلایل و ارائه راه حل های مبتنی بر نظریه اسکوپوس که مطابق با اهداف ارتباطی از کتابهای راهنمای.

2. مروری بر ادبیات

Rreview متون مرتبط نشان می دهد که نگرانی اصلی از مطالعات موردی گذشته بود به معرفی یک سایت خاص و حذف موانع. همه آنها با فرهنگ و عناصر اهداف ارتباطی از این کتاب تاکید کرد. آنها همچنین به مشکلات ترجمه در حال حاضر در این کتاب اشاره شده است. نمونه هایی از مطالعات موردی مانند هستند: تکل هویت های فرهنگی در متون گردشگری (Dybiec، 2008)، بحث در ترجمه تبلیغات گردشگری (نان، 2005)، کتابهای راهنمای گردشگری و تصویر از سیسیل در ترجمه (Smecca، 2009)، و اسکوپوس تئوری و ترجمه استراتژی عناصر فرهنگی (SU-ژن، 2008).

از آنجا که مطالعات ذکر نمی توانست کاملا پوشش اهداف ارتباطی از کتابهای راهنمای گردشگری و راه حل های خود را با یک نظریه ترجمه حمایت نمی شد، این بخش به اختصار به بررسی ماهیت ترجمه، رابطه بین نظریه های ترجمه و ترجمه و ارزیابی ترجمه .

2.1 ماهیت ترجمه

اگر چه ترجمه را می توان به عنوان یک نوع محدودیت دیده، آن را نیز دارای عملکرد مخالف فائق آمدن بر محدودیت که زبان های خاص تحمیل سخنرانان خود را. به جای مقایسه آن با بوسیدن بهداشتی و یا گذاشتن از پایین به سمت فرش تا، ترجمه همچنین می توانید به ساخت پل و یا گسترش افق مقایسه شود. ترجمه واسطه بین زبان، جوامع، و ادبیات، و آن را از طریق ترجمه که موانع زبانی و فرهنگی ممکن است غلبه کند. ترجمه، از ماهیت آن، فراهم می کند دسترسی به چیزی، برخی از پیام، که در حال حاضر وجود دارد، و آن است که همیشه در نتیجه ارتباطات ثانویه (خانه، 2009).

بر اساس نوع متن و ترجمه اسکوپوس، این ترجمه به گیرنده پیام یا فرستنده پیام توجه بیشتر است. معنایی ترجمه توجه بیشتر به نویسنده و مترجم با هدف الهام بخش پیام دقیق به گیرنده که در نتیجه در ساختار غیر طبیعی در TL. ارتباطی ترجمه توجه بیشتر به TR و ترجمه با هدف برقراری ارتباط با TR طریق ایجاد ساختارهای طبیعی که منجر به از دست دادن قصد نویسنده در بخش. مثال زیر نشان می دهد که تفاوت بین ترجمه معنایی و ارتباطی:

کاتولیک تر از پاپ [کذا]
معنایی ترجمه: کاتولیک تر از پاپ
ارتباطی ترجمه: کاسه داغتر از آش / دایه دلسوزتر از مادر

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla