استفاده از مدل خانه در ویلیام شکسپیر «مکبث» و ترجمه فارسی آن توسط Ala'ud الدین پاسارگاد

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

هستند ترجمه ارزیابی کیفیت (TQA) مدل های مختلف، هر معرفی ایده های جدید و شیوه های جدیدی برای ارزیابی کیفیت یک کار ترجمه وجود دارد. این مدل، با این حال، رویکرد این کار متفاوت را در آن چارچوب نظری برای ارزیابی یک کار ترجمه integratively، به طور پراکنده، و یا ترکیبی از آنها. مدل TQA خانه به نظر می رسد یکی از امیدوار کننده به ترجمه ادبی را ارزیابی کنند.

ترجمه تخصصی

 با بررسی مدل های TQA جایگزین، این مطالعه با هدف بررسی دقیق از مدل کیفیت ترجمه مجلس ارزیابی و توان بالقوه آن برای پیش بینی خطا در ترجمه فارسی آثار ادبی. ترجمه فارسی Ala'uddin Pasargadi از مکبث ویلیام شکسپیر بر اساس مدل ارزیابی کیفیت ترجمه مجلس انجام شد. پس از معرفی مدل، تعاریف، و مراحل مختلف فرآیند ارزیابی، محقق به طور تصادفی چند نمونه از متن منبع و متن مقصد انتخاب و آنها را با استفاده از مدل خانه مورد تجزیه و تحلیل. اول، اشتباهات، مشخص شد طبقه بندی و فرکانس وقوع آنها برای دیدن اینکه آیا تفاوت معنی داری را می توان یافت محاسبه شد. Chi-Square مورد (2) روش های آماری برای محاسبه تفاوت بین فرکانس های مشاهده شده و مورد انتظار از اشتباهات که طبقه بندی شدند به "اشتباهات مخفیانه نادرست" و "اشتباهات آشکارا نادرست» استفاده شد. آشکارا خطاهای اشتباه به پنج دسته طبقه بندی شدند: 1) ترجمه نشده. 2) تغییر جزئی در معنی. 3) تغییر قابل توجهی در معنی. 4) اعوجاج معنا؛ و 5) نقض سیستم زبان مقصد. نتایج حاصل از آزمونهای Chi-Square (2) روش های آماری نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین دو نوع از خطاها و در میان پنج نوع از خطاهای آشکارا نادرست. بنابراین، این قطعه خاص از ترجمه را با این فرضیه منطبق نیست "یک اثر ادبی، با توجه به مدل خانه است، به آشکارا ترجمه شود و هر گونه انحراف از آن خواهد شد به عنوان یک خطا در نظر گرفته". این ترجمه را می توان به عنوان یک نوع پنهان ترجمه به جای یک آشکار در نظر گرفته. لازم به ذکر است که نتایج این مدل در هر راه لکه دار نیست. نه، این نتایج نشان دادن قدرت این مدل TQA خاص و در عین حال صرفه جو. یافته های این مطالعه می توان به مطالعات ترجمه اعمال می شود، آموزش، و انجام ترجمه ادبی. استادان و مدرسان در زمینه می توانید استفاده از این ترجمه مدل ارزیابی کیفیت را برای ارزیابی ترجمه ادبی.

ترجمه تخصصی معرفی ارزیابی یک ترجمه را به عنوان خوب یا ضعیف نگرانی اصلی ارزشیابی کیفیت ترجمه است (TQA) نزدیک می شود. مسئله اصلی این است چگونه برای اندازه گیری و بیان این کیفیت. تلاش های بسیاری برای پیدا کردن راه (بازدید کنندگان) به منظور مقابله با این مسائل و ارزیابی کیفیت یک کار ترجمه شده است. با این حال، به نظر میرسد که از میان این بسیاری از روش، تعداد کمی از آنها را صدا امیدوار کننده است. یکی از رویکردهای امیدوار ترجمه مدل ارزیابی کیفیت ارائه شده توسط دانشمند آلمانی جولیان خانه است. این مدل ارزیابی (خانه، 1997) در هلیدی نظریه سیستمیک کاره (SFT) است، اما آن را نیز به تساوی التقاطی در ایده پراگ مدرسه، نظریه کنش گفتاری، کاربرد، تجزیه و تحلیل گفتمان و تمایزات مبتنی بر لاشه بین زبان گفتاری و نوشتاری. این فراهم می کند یعنی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه متن اصلی و ترجمه آن در سه سطح مختلف: زبان / متن، ثبت نام (فیلد، حالت و تنور) و سبک. بر اساس این مدل، برای اولین بار، یک مطالعه مقدماتی به تست امکان اجرای مدل انجام شد. تمرکز مطالعه حاضر استفاده از مدل خانه در شکسپیر «مکبث» و ترجمه فارسی آن توسط Pasargadi است. جستجو در منابع نشان داد که هیچ کس در ایران اجرا کرده است و یا این مدل خاص بر روی ترجمه شکسپیر «مکبث» به کار برد. ارزیابی ترجمه نیاز لازم و گاهی اوقات فوری در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. به نظر می رسد که بسیاری از غیر حرفه ای و مترجمان نیمه حرفه ای انجام وظیفه ترجمه، پس از آن به نظر می رسد معقول و منطقی به انجام پژوهش برای ارائه یک چارچوب "مفید" به ارزیابی کیفیت ترجمه های دیگر ادبی. در این راه، ترجمه آینده ممکن است با در نظر گرفتن ویژگی های مهم از چارچوب آینده نگر بهبود یافته است.

ترجمه ارزیابی کیفیت (TQA) چیست؟ ترجمه ارزیابی کیفیت (TQA) یک نوع ارزیابی است، اما آنچه "ارزیابی" است؟ مایکل Scriven تعریف آن به شرح زیر است: "بررسی گرفته شده است به معنی تعیین شایستگی، ارزش یا اهمیت" (Scriven، 2007، ص 1، به عنوان در ویلیامز، 2009 ذکر شده است.). این تعریف خود را ارائه یک مشکل: چگونه ارزش یا ارزش به تعریف شود، می شود آن اخلاقی، زیبایی شناسی و یا فایده؟ با گسترش، "ارزیابی" شامل پرسیدن یک سوال است که متفکران از اولین زمان به چالش کشیده: آیا یک چیز خاص خوب است؟ (ویلیامز، 2009) درست مثل ارزیابی در مفهوم وسیع، TQA می تواند کمی یا کیفی: آن را می توان در ریاضی اندازه گیری / آماری (به عنوان در مورد ترین ابزار علمی) یا در خوانندگان پاسخ، مصاحبه و پرسشنامه (به عنوان مثال NIDA) است. TQA می تواند تشخیصی (مناطق تعیین برای بهبود در آغاز یک دوره مطالعه)، شکل گیری (اندازه گیری پیشرفت و دادن بازخورد در طول یک دوره مطالعه) و یا تراکمی (اندازه گیری نتایج حاصل از یادگیری). به نظر ویلیامز، TQA نمی تواند و نباید آزاد ارزش: به مفید باشد، آن را باید بر اساس موازین خوبی استوار است. در غیر این صورت، همه ما است [به] نقص و نقاط قوت در ترجمه. هدف از مطالعه حاضر، اجرای / استفاده از دانشمند آلمانی مدل ارزیابی کیفیت ترجمه (TQA) جولیان خانه در ویلیام شکسپیر «مکبث» و ترجمه فارسی آن توسط Ala'uddin Pasargadi است. ارزیابی ترجمه در زمینه های بسیاری و بسیاری از وسایل انجام می شود. با این حال، به نظر می رسد که هیچ معیارهایی متداول در ارزیابی کیفیت ترجمه وجود دارد. در زمانی یا همزمانی، ارزیابی ترجمه یک کار خاص نتایج یکپارچه عملکرد نیست. این دلیل اصلی انجام این مطالعه است. پژوهش حاضر با هدف پیدا کردن یک معیار مشترک برای انجام ارزشیابی کیفیت ترجمه، با استفاده از مدل TQA خانه است. آن را محاکمه شود برای تعیین اینکه آیا این مدل خاص می تواند یک راه جامع تر و در عین حال صرفه جو انجام TQA فراهم می کند. در این تحقیق، تلاش خواهد شد تا پیاده سازی / اعمال مدل Housian TQA به شناسایی دو نوع خطا در کار ترجمه. الف) خطاهای آشکارا نادرست و ب) خطاهای پنهانی نادرست. هدف مقایسه فراوانی وقوع خود را به منظور دیدن اینکه آیا تفاوت آماری معنی داری بین دو نوع از خطاها وجود دارد. آیا اجرای / استفاده از مدل Housian TQA ارائه یک راه صرفه تر از ارزیابی کیفیت ترجمه ادبی، به ویژه، و ترجمه، به طور کلی؟ با توجه به این امر، این فرضیه است که در زیر مورد مطالعه قرار گیرد این است که: به عنوان متن اصلی یک "بی انتها" اثر ادبی است، با توجه به خانه، آن را به یک نوع آشکار ترجمه. امید است که نتایج حاصل از این مطالعه در بهبود و ایجاد یک مدل TQA برای ارزیابی ترجمه متون ادبی و غیر ادبی از انگلیسی به فارسی موثر خواهد بود. از آنجا که این مطالعه خاص در ایران انجام شده است نیست، به بهترین دانش محقق، نتایج ممکن از این مطالعه، امیدوارم، می تواند در فرایند ترجمه یادگیری / آموزش توسط مدرسان و زبان آموزان استفاده می شود. همچنین امید است که آن را فراهم معیار مشترک / مدل به منظور ارزیابی کیفیت ترجمه در راه صرفه جو سریع می باشد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla