ترجمه تخصصی گروه علوم انسانی

گروه ترجمه تخصصی علوم انسانی موسسه های ترنس با هدف انجام خدمات ترجمه رشته های علوم انسانی شروع به کار کرده است و انجام خدمات ترجمه مربوط به هر رشته انسانی به طور كاملا تخصصی صورت می گیرد تا بدین صورت ترجمه متون هر رشته تنها توسط فارغ التحصیلان همان رشته به صورت کامل تخصصی - با توجه به واقف بودن آنها با تمامی جزئیات و اصطلاحات متون انسانی - انجام گیرد , در نتیجه خدمات ترجمه صورت گرفته هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام می شود . با وجود جنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظر خود می پردازد.

اعضای گروه ترجمه تخصصی علوم انسانی دانش آموختگان زبده رشته های مختلف علوم انسانی می باشند كه بعد از قبولی در آزمون های ورودی موسسه های ترنس به تفكیك رشته تخصصی خود دسته بندی شده اند. در زیر رشته های مختلف گروه علوم انسانی برای انجام خدمات ترجمه به تفکیک مشخص شده است :

ترجمه تخصصی حسابداری ترجمه تخصصی روانشناسی ترجمه تخصصی حقوق

ترجمه تخصصی تربیت بدنی ترجمه تخصصی زبان و ادبيات فارسی ترجمه تخصصی علوم سياسی

ترجمه تخصصی مجموعه زبان انگلیسی ترجمه تخصصی علوم جغرافيايی

ترجمه تخصصی علوم تربيتی ترجمه تخصصی فلسفه ترجمه تخصصی علوم اجتماعی

ترجمه تخصصی زبانشناسیترجمه تخصصی تاريخ ترجمه تخصصی باستان شناسی ترجمه تخصصی علوم اقتصادی

ترجمه تخصصی الهیات و معارف اسلامی ترجمه تخصصی علوم قضایی ترجمه تخصصی علوم تربيتی

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla